ബാലവെളിച്ചം

കുട്ടികൾക്ക്  വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആശയങ്ങൾ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ സ്വയം  വായിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തുടക്കമിട്ട പദ്ധതിയാണ് ബാലവെളിച്ചം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അക്കാദമിക് പഠനഭാരം മനസ്സിലാക്കി വളരെ ലഘുവായ സിലബസാണ് ബാലവെളിച്ചം പിന്തുടരുന്നത്.  ഈ കോഴ്‌സിൽ ചേരുമ്പോൾ  ഖുർആൻ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം കുട്ടികളിൽ നേതൃത്വ പരിശീലനം, ആത്മവിശ്വാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നു. 

Search registration details

 Velicham.net

Registration details
Search:

പുതിയ വിശേഷങ്ങള്‍

വെളിച്ചം ഖുർആൻ പഠന പദ്ധതിക്കായി അവലംബിക്കുന്ന തഫ്സീറിന്റെ പിഡിഎഫ് പതിപ്പിൽ സുറ: ഫുർഖാനിലെ 27, 28, 29 വചനങ്ങളുടെ വാക്കർത്ഥം വിട്ടു... Read more
ബാലവെളിച്ചം മൊഡ്യൂൾ 3 പഠനമെറ്റീരിയൽ പ്രകാശനം അബൂബക്കർ ഫാറൂഖി നന്മണ്ട നിർവ്വഹിച്ചു. ഇത്തവണ മുതൽ ജൂനിയർ, സീനിയർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരം... Read more
വെളിച്ചം2 പതിനൊന്നാം മൊഡ്യൂൾ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; റിസൾട്ട് പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. Read more
വെളിച്ചം മൊഡ്യൂൾ 12 പഠന മെറ്റീരിയൽ വിതരണം തുടങ്ങി. അതാത് ഏരിയ ഓഫീസർമാരിൽ നിന്നും കൈപറ്റണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.   Read more
വെളിച്ചം2 മൊഡ്യൂൾ 12 ചോദ്യപ്പേപ്പറും വിവരണങ്ങളും ലഭിക്കാൻ ഡൗണ്‍ലോഡ് പേജ് സന്ദർശിക്കുക.   Read more