പരീക്ഷാ റിസള്‍ട്ട്

Login with your registration id to see the result of previous examsExamination Results
Search:

 

VELICHAM 2 - 2015 | 2016 EXAM. SCHEDULE

EXAM NO

MONTH

DISTRIBUTION

COLLECTION

RESULT

1 SEP - OCT 2015 SEP-1 2015 OCT-10 2015 OCT-31 2015
2 NOV - DEC 2015 NOV-1 2015 DEC-10 2015 DEC-31 2015
3 JAN - FEB 2016 JAN-1 2016 FEB-10 2016 FEB-29 2016
4 MAR - APR 2016 MAR-1 2016 APR-10 2016 APR-30 2016
5 MAY - JUN 2016 MAY-1 2016 MAY-10 2016 JUN-30 2016
OFF JUL - AUG 2016 HOLIDAYS    
6 SEP - OCT 2016 SEP-1 2016 OCT-10 2016 OCT-31 2016
7 NOV - DEC 2016 NOV-1 2016 DEC-10 2016 DEC-31 2016
         

Search registration details

 Velicham.net

Registration details
Search:

പുതിയ വിശേഷങ്ങള്‍

വെളിച്ചം ഖുർആൻ പഠന പദ്ധതിക്കായി അവലംബിക്കുന്ന തഫ്സീറിന്റെ പിഡിഎഫ് പതിപ്പിൽ സുറ: ഫുർഖാനിലെ 27, 28, 29 വചനങ്ങളുടെ വാക്കർത്ഥം വിട്ടു... Read more
ബാലവെളിച്ചം മൊഡ്യൂൾ 3 പഠനമെറ്റീരിയൽ പ്രകാശനം അബൂബക്കർ ഫാറൂഖി നന്മണ്ട നിർവ്വഹിച്ചു. ഇത്തവണ മുതൽ ജൂനിയർ, സീനിയർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരം... Read more
വെളിച്ചം2 പതിനൊന്നാം മൊഡ്യൂൾ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; റിസൾട്ട് പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. Read more
വെളിച്ചം മൊഡ്യൂൾ 12 പഠന മെറ്റീരിയൽ വിതരണം തുടങ്ങി. അതാത് ഏരിയ ഓഫീസർമാരിൽ നിന്നും കൈപറ്റണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.   Read more
വെളിച്ചം2 മൊഡ്യൂൾ 12 ചോദ്യപ്പേപ്പറും വിവരണങ്ങളും ലഭിക്കാൻ ഡൗണ്‍ലോഡ് പേജ് സന്ദർശിക്കുക.   Read more