പരീക്ഷാ റിസള്‍ട്ട്

Login with your registration id to see the result of previous examsExamination Results
Search:

 

VELICHAM 2 - 2015 | 2016 EXAM. SCHEDULE

EXAM NO

MONTH

DISTRIBUTION

COLLECTION

RESULT

1 SEP - OCT 2015 SEP-1 2015 OCT-10 2015 OCT-31 2015
2 NOV - DEC 2015 NOV-1 2015 DEC-10 2015 DEC-31 2015
3 JAN - FEB 2016 JAN-1 2016 FEB-10 2016 FEB-29 2016
4 MAR - APR 2016 MAR-1 2016 APR-10 2016 APR-30 2016
5 MAY - JUN 2016 MAY-1 2016 MAY-10 2016 JUN-30 2016
OFF JUL - AUG 2016 HOLIDAYS    
6 SEP - OCT 2016 SEP-1 2016 OCT-10 2016 OCT-31 2016
7 NOV - DEC 2016 NOV-1 2016 DEC-10 2016 DEC-31 2016
         

Search registration details

 Velicham.net

Registration details
Search:

പുതിയ വിശേഷങ്ങള്‍

വെളിച്ചം ഖുർആൻ പഠിതാക്കൾ സ്നേഹ വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു.  സമാപന ചടങ്ങിൽ വെളിച്ചം ചെയർമാൻ ഡോ. അബ്ദുൽ അഹദ് മദനി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.... Read more
വെളിച്ചം2 പന്ത്രണ്ടാം മൊഡ്യൂൾ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; റിസൾട്ട് പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. Read more
വെളിച്ചം മൊഡ്യൂൾ 14 പഠന മെറ്റീരിയൽ വിതരണം തുടങ്ങി. അതാത് ഏരിയ ഓഫീസർമാരിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.   Read more
വെളിച്ചം 2 മൊഡ്യൂൾ 14 ചോദ്യപ്പേപ്പറും വിവരണങ്ങളും ലഭിക്കാൻ ഡൗണ്‍ലോഡ് പേജ് സന്ദർശിക്കുക.   Read more