ബാലവെളിച്ചം മൊഡ്യൂൾ 3 പഠനമെറ്റീരിയൽ

ബാലവെളിച്ചം മൊഡ്യൂൾ 3 പഠനമെറ്റീരിയൽ പ്രകാശനം അബൂബക്കർ ഫാറൂഖി നന്മണ്ട നിർവ്വഹിച്ചു. ഇത്തവണ മുതൽ ജൂനിയർ, സീനിയർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരം ചോദ്യപ്പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പഠിതാക്കൾ അതാത് ഏരിയാ ഓഫീസർമാർ, വെളിച്ചം ഓഫീസ്, ഇസ്ലാഹി സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നും കൈപറ്റണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

Search registration details

 Velicham.net

Registration details
Search:
File /home/qiicmain/public_html/velicham.net/facebook.html does not exist or is not readable!